Utredningen närmar sig sitt slut

Efter att utredningen beviljats förlängd tid har nu fokus legat på att försöka förvalta tiden på bästa sätt. Vi har bland annat kunnat fördjupa analyser och i vissa delar konkretiserat de åtgärder som utredningen anser vara behövliga.

Dessvärre har den pågående pandemin inte möjliggjort att vi kunnat träffa lika många kloka och intresserade personer som vi hade önskat.

Utredningssekreterare Karin Tormalm har under september månad återgått till sitt ordinarie arbete, eftersom  hon på grund av andra åtaganden, inte hade möjlighet att stanna hela den förlängda tiden ut. Vi tackar Karin för hennes insatser med utredningen!

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (dir. 2019:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 juli 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2020.

Skogsutredningen beviljas förlängd utredningstid

Den 12 mars skickade Skogsutredningen in en begäran om förlängd utredningstid. Begäran var motiverad bl.a. av det mycket omfattande utredningsuppdraget och den sena starten för utredningen, på grund av att anställningar och expertgrupp inte varit klara förrän i december 2019.

Dessutom har Coronapandemin försvårat det för utredningen mycket viktiga arbetet med att förankra idéer och analyser med skogens olika aktörer. Detta arbete har varit prioriterat för att utredningen på så sätt ska kunna gå vidare med förslag som löser ut några av de konflikter som präglat de frågor som ingår i utredningsuppdraget.

Efter en lång väntan har utredningen  idag fått besked om att ytterligare budgetmedel kommer tillskjutas för att möjliggöra en förlängd utredningstid.

– Det är mycket glädjande att vi nu får det andrum som behövs för att vi ska kunna gå i mål med ett genomarbetat förslag, säger Agneta Ögren, som tillägger att utredningen nu ska planera för att kunna förvalta tiden på bästa sätt.

Lämna synpunkter!

Skogsutredningen öppnar idag upp en enkät med några av de mest centrala frågeställningarna i vårt utredningsuppdrag. Utredningen ser gärna att alla som vill och kan bidra med sin specifika kunskap om dessa frågor tar möjligheten att lämna sina synpunkter till oss. Enkäten är uppdelad i fem delar som alla måste besvaras var för sig. Det går naturligtvis bra att endast besvara de delar som känns mest relevanta ur ditt perspektiv. Läs gärna igenom hela enkäten innan du börjar svara, så att dina svar hamnar under rätt frågeställning!

De svar som kommer in via vår enkät kommer vi att behandla på ett strukturerat sätt och alla synpunkter kommer utgöra en del av vårt underlag.

Lämna synpunkter

Tack till alla deltagare!

Skogsutredningen vill tacka alla som deltagit på vår hearing. Utredningen har fått in en mängd synpunkter och förslag som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete.

Den 29 januari höll Skogsutredningen en hearing i Stockholm. De teman som diskuterades av de närmare 100 deltagarna som representerade olika intressen i skogen, var bl.a.:

  • Hur bör nyckelbiotoper hanteras av markägare respektive stat?
  • Hur bör skogen ovan fjällnära gränsen hanteras?
  • Hur kan skyddsformer och arbetssätt som sker på markägarens eget initiativ utvecklas?
  • Vilka synergier och eller målkonflikter kan finnas mellan t.ex. skogsbruk och naturvård?
  • Uppfyller Sverige sina internationella åtagande om biologisk mångfald?

Även de som inte hade möjlighet att delta på vår hearing i Stockholm kommer få möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på motsvarande frågeställningar via denna hemsida. Den digitala hearingen kommer öppna inom kort.

Hearing

Nu närmar sig Skogsutredningens hearing. Alla deltagare ska ha fått en inbjudan och instruktioner för dagen.

Utredningen befinner sig i en intensiv fas av kunskapsinhämtning som syftar till att de förslag som utredningen ska överlämna ska vara väl förankrade. Det är därför viktigt för oss att ta del av alla kloka förslag till lösningar som finns hos de som står närmast frågorna vi har att lösa. Hearingen är ett sätt för oss att få tillgång till kunskap och förslag.

För alla som vill bidra men inte haft möjlighet att delta på vår hearing kommer det även via denna hemsida finnas en möjlighet att komma med konkreta och specifika inspel i  de frågeställningar som utredningen är satt att lösa. Vi planerar att publicera denna kanal under februari månad.

Skogens dag

Agneta Ögren var key note speaker på Skogens dag i Stockholm. Utredningens uppdrag presenterades och en del av de skogliga frågeställningarna diskuterades.