50 förslag som stärker äganderätten, bioekonomin och naturvården i skogen

Skogsutredningen 2019 lämnar i dag ett femtiotal förslag till regeringen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Utredningens uppdrag har handlat om två av vår tids stora ödesfrågor, förlusten av biologisk mångfald och den mänskliga påverkan på klimatet, som möts i hur vi förvaltar skogen. Förslagen täcker särskilt de frågor som bedöms problematiska ur ett äganderättsperspektiv.

– Vissa förslag kan hanteras var för sig men de flesta förslag har en nära koppling till varandra. Det är därför viktigt med en helhetssyn, säger Agneta Ögren, särskild utredare för skogsutredningen 2019.

Läs betänkandet

Fortsätt läsa “50 förslag som stärker äganderätten, bioekonomin och naturvården i skogen”

Överlämnande av betänkandet

Den 30 november klockan 10:45 överlämnar den särskilda utredaren Agneta Ögren betänkandet Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till ansvariga departement.

Betänkandet kommer publiceras i PDF-format i samband med överlämnandet, tillsammans med sammanfattningar avseende de mest centrala förslag som lämnas.

Det finns möjlighet för media att boka tid för frågor och intervju med Agneta Ögren den 30 november. Förfrågningar ställs till  jon.karlsson@regeringskansliet.se.

Utredningen närmar sig sitt slut

Efter att utredningen beviljats förlängd tid har nu fokus legat på att försöka förvalta tiden på bästa sätt. Vi har bland annat kunnat fördjupa analyser och i vissa delar konkretiserat de åtgärder som utredningen anser vara behövliga.

Dessvärre har den pågående pandemin inte möjliggjort att vi kunnat träffa lika många kloka och intresserade personer som vi hade önskat.

Utredningssekreterare Karin Tormalm har under september månad återgått till sitt ordinarie arbete, eftersom  hon på grund av andra åtaganden, inte hade möjlighet att stanna hela den förlängda tiden ut. Vi tackar Karin för hennes insatser med utredningen!

Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (dir. 2019:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 juli 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2020.

Skogsutredningen beviljas förlängd utredningstid

Den 12 mars skickade Skogsutredningen in en begäran om förlängd utredningstid. Begäran var motiverad bl.a. av det mycket omfattande utredningsuppdraget och den sena starten för utredningen, på grund av att anställningar och expertgrupp inte varit klara förrän i december 2019.

Dessutom har Coronapandemin försvårat det för utredningen mycket viktiga arbetet med att förankra idéer och analyser med skogens olika aktörer. Detta arbete har varit prioriterat för att utredningen på så sätt ska kunna gå vidare med förslag som löser ut några av de konflikter som präglat de frågor som ingår i utredningsuppdraget.

Efter en lång väntan har utredningen  idag fått besked om att ytterligare budgetmedel kommer tillskjutas för att möjliggöra en förlängd utredningstid.

– Det är mycket glädjande att vi nu får det andrum som behövs för att vi ska kunna gå i mål med ett genomarbetat förslag, säger Agneta Ögren, som tillägger att utredningen nu ska planera för att kunna förvalta tiden på bästa sätt.

Lämna synpunkter!

Skogsutredningen öppnar idag upp en enkät med några av de mest centrala frågeställningarna i vårt utredningsuppdrag. Utredningen ser gärna att alla som vill och kan bidra med sin specifika kunskap om dessa frågor tar möjligheten att lämna sina synpunkter till oss. Enkäten är uppdelad i fem delar som alla måste besvaras var för sig. Det går naturligtvis bra att endast besvara de delar som känns mest relevanta ur ditt perspektiv. Läs gärna igenom hela enkäten innan du börjar svara, så att dina svar hamnar under rätt frågeställning!

De svar som kommer in via vår enkät kommer vi att behandla på ett strukturerat sätt och alla synpunkter kommer utgöra en del av vårt underlag.

Lämna synpunkter