Lämna synpunkter!

Skogsutredningen öppnar idag upp en enkät med några av de mest centrala frågeställningarna i vårt utredningsuppdrag. Utredningen ser gärna att alla som vill och kan bidra med sin specifika kunskap om dessa frågor tar möjligheten att lämna sina synpunkter till oss. Enkäten är uppdelad i fem delar som alla måste besvaras var för sig. Det går naturligtvis bra att endast besvara de delar som känns mest relevanta ur ditt perspektiv. Läs gärna igenom hela enkäten innan du börjar svara, så att dina svar hamnar under rätt frågeställning!

De svar som kommer in via vår enkät kommer vi att behandla på ett strukturerat sätt och alla synpunkter kommer utgöra en del av vårt underlag.

Lämna synpunkter

Tack till alla deltagare!

Skogsutredningen vill tacka alla som deltagit på vår hearing. Utredningen har fått in en mängd synpunkter och förslag som kommer vara till stor hjälp i vårt fortsatta arbete.

Den 29 januari höll Skogsutredningen en hearing i Stockholm. De teman som diskuterades av de närmare 100 deltagarna som representerade olika intressen i skogen, var bl.a.:

  • Hur bör nyckelbiotoper hanteras av markägare respektive stat?
  • Hur bör skogen ovan fjällnära gränsen hanteras?
  • Hur kan skyddsformer och arbetssätt som sker på markägarens eget initiativ utvecklas?
  • Vilka synergier och eller målkonflikter kan finnas mellan t.ex. skogsbruk och naturvård?
  • Uppfyller Sverige sina internationella åtagande om biologisk mångfald?

Även de som inte hade möjlighet att delta på vår hearing i Stockholm kommer få möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på motsvarande frågeställningar via denna hemsida. Den digitala hearingen kommer öppna inom kort.