Skogsutredningen beviljas förlängd utredningstid

Den 12 mars skickade Skogsutredningen in en begäran om förlängd utredningstid. Begäran var motiverad bl.a. av det mycket omfattande utredningsuppdraget och den sena starten för utredningen, på grund av att anställningar och expertgrupp inte varit klara förrän i december 2019.

Dessutom har Coronapandemin försvårat det för utredningen mycket viktiga arbetet med att förankra idéer och analyser med skogens olika aktörer. Detta arbete har varit prioriterat för att utredningen på så sätt ska kunna gå vidare med förslag som löser ut några av de konflikter som präglat de frågor som ingår i utredningsuppdraget.

Efter en lång väntan har utredningen  idag fått besked om att ytterligare budgetmedel kommer tillskjutas för att möjliggöra en förlängd utredningstid.

– Det är mycket glädjande att vi nu får det andrum som behövs för att vi ska kunna gå i mål med ett genomarbetat förslag, säger Agneta Ögren, som tillägger att utredningen nu ska planera för att kunna förvalta tiden på bästa sätt.