Betänkandet

Den 30 november överlämnade  Skogsutredningen 2019 sitt betänkande  Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) till regeringen.

Betänkandet nedan kommer att uppdateras med en web-anpassad version så snart möjligt. Betänkandet kan efter den 9 december beställas som tryckt bok från Nordsteds juridik.

Ladda ner betänkandet

SOU 2020_73 Del 1– kapitel 1-8 (492 sidor)

SOU 2020_73 Del 2(1)) – kapitel 9-15 (492 sidor)

SOU 2020_73 Del 2(2)) – kapitel 16-18 samt bilagor (314 sidor)

Sammanfattningar

Sammanfattning av betänkandet

Betänkandet är cirka 1 200 sidor. Utredningens principiella ställningstaganden och huvudsakliga förslag framgår av sammanfattningen (34 sidor).

Bevarande av fjällskog

I betänkandet föreslås att cirka en halv miljon hektar av de stora, sammanhängande naturskogarna i anslutning till den fjällnära gränsen ska bevaras (4 sidor, inklusive kartbild). 

Nyckelbiotoper

Utredningen har kunnat konstatera att den nuvarande nyckelbiotopsinventeringen vilar på svag rättslig grund och bör ersättas med en mer ändamålsenlig inventering (3 sidor).