Lämna synpunkter

Skogsutredningen 2019 har många och svåra frågor att hantera. Vårt utredningsuppdrag berör frågeställningar som direkt påverkar många enskilda, men också frågor som rör allmänna intressen, som t.ex. biologisk mångfald i skogen. 

Utredningen bedriver sitt arbete utåtriktat och har kontinuerligt kontakt med många olika aktörer som alla bidrar med sitt perspektiv på våra frågeställningar. Vi kommer dessvärre inte kunna träffa alla som sitter inne på kunskap om skogen och kloka lösningsförslag på de problem utredningen har att lösa.

Utredningen ger därför alla som kan och vill bidra till vårt underlag en möjlighet att på ett strukturerat sätt lämna synpunkter på några av de frågor vi har att hantera. Genom att svara via de enkäter som finns här garanteras du att dina synpunkter kommer att behandlas på ett likvärdigt sätt och utgöra en del av utredningens kunskapsunderlag.

Foto: Leif Öster

Observera att utredningen här valt att ställa upp vissa för oss angelägna frågeställningar. Om du har annat du vill delge oss, som inte passar in i enkäten, har du möjlighet att ta kontakt med någon av oss på vanligt sätt.

Enkäten är uppdelad i fem olika avsnitt och följer frågeställningarna i vårt utredningsdirektiv. Du måste besvara varje del separat.

Enkät

Bioekonomi med bas i skogen

Flexibla skydds- och ersättningsformer

Internationella åtaganden om biologisk mångfald

Fjällnära skog

Nyckelbiotoper