Bioekonomi

Vi ser gärna att du läser igenom texten nedan om vilka utgångspunkter och vilket uppdrag regeringen gett Skogsutredningen. Frågeställningarna i enkäten utgår från vårt direktiv. Gå direkt till enkäten.

Direktivets problemformulering

Det finns målkonflikter bland annat mellan bevarande av biologisk mångfald och ökat uttag av skogsråvara.

Enligt riksdagens beslut ska miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Det finns därför behov av att kartlägga och beskriva målkonflikter och synergier och lämna förslag på hur målkonflikter kan hanteras och synergier tillvaratas.

Produktion av skoglig råvara är en viktig del i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att fasa ut fossil energi. Samtidigt finns en ökande efterfrågan på biomassa. EU:s lagstiftning ställer krav på ökad andel biodrivmedel och de av riksdagen antagna klimatmålen bedöms kräva ökad substitution av fossila material och bränslen med biobaserade produkter. I en växande cirkulär bioekonomi måste ett hållbart uttag av skogsråvara säkras.

Foto: Leif Öster

Sverige har goda förutsättningar att förena ett aktivt skogsbruk med höga miljöambitioner samtidigt som en ökad substitution av fossila material kan ske med hjälp av skoglig råvara. Sverige har också goda förutsättningar att ställa om till en cirkulär biobaserad ekonomi och öka värdeskapandet från biobaserade näringar, t.ex. skogsbruk och mångbruk av skog, jordbruk, fiske och vattenbruk och natur- och kulturturism.

Det finns en stor potential för att höja förädlingsvärdet hos de förnybara råvaror som dagens svenska processindustri använder. En effektivare användning av råvaror och användning av restprodukter, biprodukter och avfall minskar belastningen på ekosystemen. En utvecklad cirkulär bioekonomi kan även stödja strukturomvandlingen i berörda branscher. 

Utredningens uppdrag

Utredningen ska analysera den framtida ökande efterfrågan av skogsråvara i syfte att främja utvecklingen av hållbara, konkurrenskraftiga och biobaserade näringar med bas i skogen,

Utredningen ska även analysera hur behovet av skydd av skog påverkar förutsättningarna för inhemsk produktion av bioråvara för en växande cirkulär bioekonomi samt att nå mål för närings- och landsbygdspolitiken.

Vidare ska utredningen kartlägga och beskriva målkonflikter och synergier mellan olika näringar med bas i skogen och internationella åtaganden om biologisk mångfald. Utredningen ska lämna förslag på hur målkonflikter kan hanteras och synergier tillvaratas.


Enkät om målkonflikter och synergier i en växande bioekonomi

Observera att endast ett begränsat antal tecken kan användas i varje fält. Försök att fatta dig kort och kärnfullt för att vi ska ha möjlighet att bearbeta ditt svar på så bra sätt som möjligt.(Om du svarar övrigt, beskriv gärna i fältet nedan.)


Utredningen ska bl.a. kartlägga och beskriva målkonflikter och synergier mellan ett ökat uttag av skogsråvara, biologisk mångfald och andra näringar med bas i skogen. Med andra näringar med bas i skog avses bl.a. rennäring, naturturism, bär- och svampplockning och jakt.

Vi ber dig därför att hjälpa oss att analysera eventuella målkonflikter och synergier i skogen och lämna förslag på hur olika vi på bästa sätt kan hantera dessa.

Beskriv tänkbara synergier och målkonflikter samt lämna förslag på hur konflikterna kan lösas och synergierna tillvaratas (0/2000)

Beskriv tänkbara synergier och målkonflikter samt lämna förslag på hur konflikterna kan lösas och synergierna tillvaratas (0/2000)

Beskriv tänkbara synergier och målkonflikter samt lämna förslag på hur konflikterna kan lösas och synergierna tillvaratas (0/2000)

Här har du möjlighet att bidra med kunskap och lämna övriga förslag angående bioekonomi med bas i skogen(0/4000)