Start

 • Utredningen närmar sig sitt slut
  Efter att utredningen beviljats förlängd tid har nu fokus legat på att försöka förvalta tiden på bästa sätt. Vi har bland annat kunnat fördjupa analyser och i vissa delar konkretiserat de åtgärder som utredningen anser vara behövliga. Dessvärre har den pågående pandemin inte möjliggjort att vi kunnat träffa lika många kloka och intresserade personer som …
 • Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)
  Regeringen beslutade den 18 juli 2019 kommittédirektiv om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (dir. 2019:46). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 1 juli 2020. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 november 2020.
 • Skogsutredningen beviljas förlängd utredningstid
  Den 12 mars skickade Skogsutredningen in en begäran om förlängd utredningstid. Begäran var motiverad bl.a. av det mycket omfattande utredningsuppdraget och den sena starten för utredningen, på grund av att anställningar och expertgrupp inte varit klara förrän i december 2019. Dessutom har Coronapandemin försvårat det för utredningen mycket viktiga arbetet med att förankra idéer och …
 • Underlagsrapport om representativitet
  Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har levererat en underlagsrapport till utredningen som rör representativitet i formellt skydd och frivilliga avsättningar. Samtliga underlagsrapporter finns under rubriken Underlag
 • 16 mars är sista dagen för att lämna synpunkter via hemsidan
  Den 16 mars stängs möjligheten att lämna synpunkter direkt till utredningen via den här hemsidan. Det är redan många som har tagit tillfället att inkomma med synpunkter genom att svara på enkäterna och vi har börjat bearbeta de förslag som inkommit.