Vårt arbetssätt

Utredningen har till sin hjälp en expertgrupp bestående av 20 personer från berörda myndigheter, näringsliv och ideella organisationer med djup och bred kunskap inom sakfrågorna. Vi försöker att inom expertgruppen skapa en öppen dialogprocess där lösningar testas förutsättningslöst och kloka förslag växer fram.

“Utredningen ska bedrivas utåtriktat och i kontakt med berörda myndigheter, kommuner, näringslivet, intresseorganisationer och övriga intressenter. “
(dir 2019:46 s. 20)

Utredningens arbete ska bedrivas utåtriktat. Vi har därför som ambition att inhämta synpunkter från både forskningen, myndigheter, organisationer men även från enskilda som vill lämna förslag på lösningar. Skogsutredningen 2019 deltar även på flera konferenser som berör frågor som omfattas av utredningen.

Det utåtriktade arbetet sker både genom kontakter med berörda intressenter och genom att vi på den här hemsidan ger möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag.