Uppdraget

Sammanfattning av direktivet

En särskild utredare ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Syftet med utredningen är att värna och stärka den privata äganderätten till skogen genom att stärka rättssäkerheten för markägare och företag, och säkerställa att markägare får ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. Syftet är också att belysa eventuella målkonflikter och att synergier nyttjas mellan internationella och relevanta nationella åtaganden om biologisk mångfald och en växande cirkulär bioekonomi. Utredaren ska dessutom föreslå hur incitament för hållbart skogsbruk och en förbättrad legitimitet för den förda skogs- och miljöpolitiken kan skapas. Förslagen ska sammantaget främja en växande skogsnäring och hållbar skoglig tillväxt med god och säkerställd tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.

Utredningens syn på uppdraget

Direktivet består av fyra huvudsakliga delar där utredningen ska lämna förslag:

  • Finna balans mellan brukande och skydd i fjällnära skog
  • Se över statens roll när det gäller nyckelbiotoper
  • Hitta nya flexibla skydds- och ersättningsformer
  • Hur ska internationella åtaganden om biologisk mångfald kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi?

Vår utgångspunkt är att utredningens förslag sammantaget ska:

  • Stärka äganderätten
  • Bidra till att uppnå internationella åtaganden och nationella mål för biologisk mångfald
  • Främja en växande cirkulär bioekonomi och näringar med bas i skog

Förslag inom ett område kan medföra behov av förslag inom ett annat för att utredningens alla områden ska påverkas positivt.